تحول های بودجه در ایران

تحول های بودجه در ایران ، بر اساس قانون برنامه و بودجه نظام بودجه ریزی ایران یک نظام یک نظام بودجه برنامه ای است؛ بدین ترتیب که بودجه های سالانه باید بر مبنای برنامه های سالانه، برنامه های سالانه بر مبنای برنامه های پنج ساله و برنامه های پنج ساله بر مبنای برنامه های بلند تهیه شوند.

بیشتر بخوانید تحول های بودجه در ایران

تحول های بودجه بندی بخش عمومی

تحول های بودجه بندی بخش عمومی ، اغاز کار بودجه نویسی به زمانی بر می گردد که با دگرگونی و یا اصلاح ساختار دولت ها، بودجه نویسی و حق مسلم نظارت مردم بر اموال عمومی به صورت کنترل درآمد ها و هزینه های دولتی از سوی نمایندگان خود دایر شد.

بیشتر بخوانید تحول های بودجه بندی بخش عمومی

نظام بودجه ریزی عملیاتی

نظام بودجه ریزی عملیاتی ، به عنوان یک نظام مدیریتی یرای ارتقای کارایی و اثر بخشی مصرف منابع سازمانی مورد توجه جدی دولت ها در سطوح ملی و محلی بوده است.

بیشتر بخوانید نظام بودجه ریزی عملیاتی