نظام بودجه ریزی عملیاتی

نظام بودجه ریزی عملیاتی ، به عنوان یک نظام مدیریتی یرای ارتقای کارایی و اثر بخشی مصرف منابع سازمانی مورد توجه جدی دولت ها در سطوح ملی و محلی بوده است.