حسابدار خزانه دار

حسابدار خزانه دار ، سازمان ها و شرکت هایی که درآنها گردش مالی و ورود و خروج نقد، چک و اوراق بهادار بالاست نیاز به یک واحد در سازمان به نام خزانه داری دارند. برای کنترل حساب ها در این واحد حسابداران خزانه داری به کار گرفته می شوند.

این واحد از حسابداری به اندازه واحدهای دیگر حسابداری اهمیت دارد و دلیل این حساسیت به دلیل وجوه نقد و اوراق بهادار می باشد.

مسئولیت های حسابدار خزانه داری

- برطرف نمودن مغایرات بانکی
- نگهداری تنخواه گردانی و اوراق بهادار و اسناد مالی و اداری
- ثبت اسناد حسابداری مربوطه
- کنترل حساب بانکی سازمان
- اسناد دریافتنی و پرداختنی را صادر و دریافت نماید
حسابداری وجوه دارای مهارت هایی می باشد به عنوان مثال برای انجام کلیه امور محوله باید بر اساس آیین نامه های مصوب فعالیت کند. در بایگانی اسناد حسابداری و نامه های مربوطه، گزارشات صندوق و ارسال اسناد پرداختی به حسابداری و همچنین در ثبت و نگهداری روزانه صورت موجودی کلیه اسناد و اوراق بهادار کوشا باشد.

اصطلاحات حسابداری وجوه

واگذار به بانک: اگر چکی را تحویل بانک دهیم تا پس از وصول به حساب واریز شود کلر نام دارد.
واگذار به غیر: چنانچه چکی را به شخصی واگذار کنیم
واخواست: چنانچه سندی را به بانک یا غیر واگذار کنیم و بخواهیم آن را پس بگیریم واخواست نام دارد.
استرداد: چنانچه سندی را به صادر کننده آن برگردانیم.
برگشت: به دلیل کسری موجودی و یا امضا و مخدوش بودن چک نتوان آن را در موعد مقرر وصول کرد.
جابجایی بین حساب هاب بانکی: برای تامین کسری موجودی چک های صادر شده، انتقال از یک بانک به بانک دیگر


نتیجه پایانی


حسابداری خزانه داری یکی از زیر موجموعه های حسابداری می باشد که به منظور کنترل وجوه نقد و چک و اوراق بهادار در سازمان تشکیل می شود.