حساب تفصیلی

حساب تفصیلی ، حساب تفصیلی به عنوان یک زیر مجموعه حساب های معین می باشد. عبارت تفصیل در لغت به معنای شرح دادن می باشد. به عبارتی اگر در حسابداری قصد شرح بیشتری داشته باشیم از حساب های تفصیلی استفاده می کنیم.

به طور مثال حساب های دریافتنی، تمامی مطالبات شرکت را در برمی گیرد. حساب معین بدهکاران تجاری را مشخص می کند اما حساب تفصیلی نام شرکت ها را معین می نماید.


انواع حساب های تفصیلی


- حساب های تفصیلی چند سطحی: چنانچه در حساب تفصیلی نوع کالا یا نوع حساب به طور دقیق معین نباشد از حساب های تفصیلی چند سطحی استفاده می شود. به طور مثال اگر شرکت در بانک ملت چندین حساب داشته باشد برای طبقه بندی یا ریز حساب های تفضیلی از حساب های تفضیلی چندگانه استفاده می کنیم.
- حساب تفصیلی شناور: این نوع حساب ها به صورت شناور در ارتباط با حساب های معین می باشند. به عبارتی یک حساب تفصیلی شناور را می توانیم به حساب های معین گوناگونی ارتباط دهیم.


کدینگ حساب های تفصیلی و تفصیلی چند سطحی


- کدینگ حساب های تفصیلی: در نرم افزارهای حسابداری، کلیه حساب ها به کدینگ نیاز دارند از آنجایی که رایانه ها زبان حروف را متوجه نمی شوند و از طرفی حساب ها بوسیله حروف به آنها ارائه می شود، در نتیجه با کدهایی توسط نرم افزارها ارائه می شوند. بر اساس نوع شرکت و نوع استراتژی مدیران، حداقل رقم مورد نیاز برای حساب های تفصیلی سه رقم و برای ارقام بالاتر 4، 5، 6، 7 رقم هم می تواند به عنوان حساب تفصیلی استفاده شود. زمانی که حساب های تفصیلی کدینگ می شوند و کد حساب تفصیلی معین شد امکان دارد که حساب تفصیلی در سطوح زیر سطح خود متنوع باشند. در نتیجه 3 رقم به منظور کدینگ حساب های تفصیلی چند سطحی مورد استفاده قرار می گیرد.


نتیجه پایانی


حساب های تفصیلی معمولا با حساب معین در ارتباط می باشند و به صورت سه رقم و چهار رقم تعریف می شوند. به عنوان مثال چنانچه قصد داشته باشیم هر حساب تفضیلی تا 999 مرتبه اجازه ورود اطلاعات داشته باشد از کد 3 رقمی و چنانچه قصد داشته باشیم تا ده هزار مرتبه حساب تفصیلی را گشترش دهیم از چهار رقم استفاده می کنیم.